Global searching is not enabled.
Skip to main content

2021.06.01.

 

Az e-Hotel Akadémia egy digitális tanulásra szolgáló felület, amely a www.ehotelakademia.hu webcímen érhető el (továbbiakban: Felület). A Felület, az azon elhelyezett tartalmak, különösen, de nem kizárólagosan a tanulástámogató környezet és ennek szoftveres elemei, az alkalmazott technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek stb. (továbbiakban: Tartalmak), a LearnDigital Zrt., illetve együttműködő partnereinek tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a LearnDigital Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 9. 3. em. 131.; cégjegyzékszám: 01-10-045177; adószám: 13400974-2-41; továbbiakban: Szolgáltató) Tartalmakhoz való hozzáférés és felhasználás feltételeit tartalmazza.

A jelen ÁSZF a Tartalmakat igénybe vevő minden Felhasználóra kötelezően rögzíti a Tartalmak igénybevételére vonatkozó szerződési feltételeket.

Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást Üzemeltető felületének erre a célra szolgáló funkciója (Üzenetek) és/vagy Felhasználói fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.


1. Felhasználói fiók

A Tartalmak igénybevételéhez felhasználói fiók szükséges. Felhasználói fiókot bárki létrehozhat, aki a Felületen a regisztrációhoz szükséges adatokat a Felületen rögzített paramétereknek megfelelően megadja és elfogadja az ÁSZF-et (továbbiakban: Felhasználó). Felhasználói fiókot szükség szerint Szolgáltató is létrehozhat.

A felhasználói fiók létrehozása során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a LearnDigital Zrt. között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően (továbbiakban: Szerződés). Felek ezt a szerződést határozatlan időre kötik.

Az e-Hotel Akadémia rendszerébe történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó (együttesen a továbbiakban: Felek):

  • a jelen ÁSZF-et minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  • kijelenti, hogy amennyiben nem a saját adatait adja meg, úgy jogosult ezeknek az adatoknak a kezelésére.
  •  kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személynek nincs olyan szerzői joga, mely Szolgáltatót a Tartalmak nyújtásában bármilyen módon vagy mértékben akadályozná vagy korlátozná.
  • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.


2.  Tartalmak elérhetősége

A Felületen a Tartalmak egy korlátozott részét Szolgáltató minden regisztrált Felhasználó számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi, míg az e-Hotel Akadémia szolgáltatás keretében megtekinthető Tartalmak teljes egészében csak szerződéses Partnerek számára hozzáférhetők.


3.  Felelősség

Minden Felhasználó a felhasználás során közzétett nyilatkozatért és magatartásáért saját maga felelős, a Szolgáltató ezért nem vállal semmilyen felelősséget.

Az Tartalmak elemeinek, különös tekintettel a videós tartalmaknak másolása, megosztása tilos, kizárólag Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.


4.  Adatkezelés

Szolgáltató a Felhasználók által a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak, illetve hatóságoknak adja ki.

Szolgáltató szavatol azért, hogy a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban kezeli.

A jelen ÁSZF elfogadásával Felhasználó az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat is elfogadja.

 

5.  Infrastruktúra

Szolgáltató kijelenti, hogy a Felület a folyamatos és gyors elérése érdekében tárhely szolgáltatónál került elhelyezésre.

Szolgáltató a Felület zökkenőmentes és biztonságos működése, illetve a felhasználói élmény biztosítása érdekében rendszeresen tervezett karbantartási munkálatokat végez a 21:00 és 06:00 közötti időszakban, ennek tényéről és várható befejezésének idejéről a Felületen tájékoztatja a Felhasználókat. A tervezett karbantartás ideje legfeljebb 48 óra, Szolgáltató a karbantartással összefüggő szolgáltatás-kiesés által okozott esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A tervezett karbantartások mellett előfordulhatnak olyan nem várt hibajelenségek, melyek akadályozhatják, vagy meggátolhatják a Felület elérését. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket a lehető legrövidebb időn belül elhárítsa, ennek érdekében hibabejelentő szolgáltatást is működtet, mely a helpdesk[kukac]ehotelakademia.hu e-mail címen érhető el.


6.  Szerződés megszűnése

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben Felhasználó törli magát a Felületen, vagy erre külön kéri Szolgáltatót, vagy ha Felhasználó fiókja inaktívvá válik, valamint, ha Szolgáltató megszűnik.

Szolgáltató a regisztrált fiókot inaktívnak tekinti és törli, ha Felhasználó 365 napon keresztül nem lép be fiókjába.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató minden olyan költségét, kárát, amely a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.


7.  Vegyes rendelkezések

7.1 Együttműködési kötelezettség

Felek jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.


7.2  Jogról való lemondás

Jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.


7.3  Kapcsolattartás

Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe info[kukac]ehotelakademia.hu.


7.4 Teljesség, Részleges érvénytelenség:

Jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek a Szolgáltatás vonatkozásában Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.

Amennyiben jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül Felek a szerződést nem kötötték volna meg.


7.5 Irányadó jog, illetékesség

A jelen Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdésekben a magyar jog alkalmazandó. A jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitára Felek a magyar bíróság illetékességét kötik ki. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni.


7.6 Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

Felhasználó vagy szerződéses Partner a regisztrációt követően ingyenesen, vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer az Tartalmakhoz, melynek elemeit (például videókat) a Felületen korlátlan számban megtekintheti.


7.6.1 Felelősség

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó bizalmas kezeléséért kizárólagosan Felhasználó felelős. Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használta felhasználó jogosultságát. Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni Szolgáltató felé a helpdesk[kukac]ehotelakademia.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a fiókját illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

Felhasználó a Felületen megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Felhasználó a megtekintett anyagokat csak saját célra használhatja fel, azt harmadik személy részére tovább nem adhatja, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve, ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő (pl.: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat is elfogadja.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli Szolgáltató felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


7.6.2 Jótállás, szavatosság

Az ingyenesen hozzáférhető Tartalmakért Szolgáltató jótállást nem vállal.


7.6.3 Elállási jog

Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, mely jogát jelen ÁSZF elfogadásának napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhat.


7.6.4 Panaszkezelés

Felhasználó panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat. Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.